De wil van God de Vader doen

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Mattheüs 7:21

Als iemand belijdend christen is, dan heeft hij Jezus als zijn heer aangenomen. ‘Jezus is mijn Heer en Heiland’, en als iemand is wedergeboren is God zijn vader geworden.

Voor de komst van Jezus op aarde konden mensen hun best doen om de wil van God te doen door zo goed mogelijk naar de wet te leven. Dat was bovendien hoofdzakelijk beperkt tot Joodse mensen.

Nu, na het werk dat Jezus volbracht heeft, kunnen we God op een heel andere manier dienen.
“Onze Vader die in de hemel is, uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde”. God, de Vader van Jezus is ook onze Vader,veel meer dan een wetgever.
We moeten doen wat onze hemelse Vader wil, anders komen we niet in het koninkrijk der hemelen, zegt Jezus. Het is dus enorm belangrijk dat we onszelf niet voor de gek houden.

Als je van je Vader houdt, dan wil je toch graag weten wat Hij wil en dat doen? Het is niet moeilijk om Zijn wil te vinden, als je daar naar verlangt. Lees maar in de evangeliën en de rest van de Bijbel.

“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus” 2 Petrus 1:10-11


Lees ook:

Wie is een christen?
Wie is een christen?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »