Hem moest de hemel opnemen

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Handelingen 3:19-21

Jezus is in de hemel. Zijn hemelvaart was een historische gebeurtenis die nog steeds van groot belang is. Vanuit de hemel heeft Hij, onze Heer, de Heilige Geest gezonden, die ons kracht geeft om Jezus na te volgen.


Lees ook: