Hij is opgewekt, Hij is hier niet

Hij zeide tot haar:Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Marcus 16:6

Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier.’ (NBV)

De engel zei niet dat Jezus, de zoon van God was opgewekt uit de dood, maar Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd was.

Die Jezus die het aan God gelijk zijn had afgelegd, en mens was geworden als wij, die verzocht was als wij, maar nooit gezondigd had, Hij was lichamelijk opgewekt. Filippenzen 2:5-8 en Hebreeën 4:15

Daarmee was er een keerpunt gekomen in de geschiedenis van de mensheid. De dood was overwonnen. De majesteit van zijn vader maakte het lichaam van Jezus niet alleen levend maar onsterfelijk.
Door de opstanding van Jezus kan dezelfde kracht die Jezus opwekte ons leven totaal vernieuwen.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6:4

Wie dit werkelijk gelooft krijgt die vernieuwende kracht van God in zijn leven. Die kracht maakt het mogelijk om al je  zondige neigingen te overwinnen.


Lees ook:

Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen
Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »