wedergeboren tot een levende hoop

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petrus 1:3-4

Wij weten niet wat ons te wachten staat. Morgen kan alles anders zijn en je toekomstverwachting kan in duigen vallen. Veel mensen leven met een zekere angst voor de toekomst.

Het is heel anders als je wedergeboren bent en je leven in Gods hand hebt gelegd. “Wat de toekomst brengen moge …… Mij geleidt des Heren hand”.
Wie wedergeboren is heeft een toekomstvisie ver boven het aardse, tot in de hemelen. Hij is onderweg naar zijn bestemming en heel zijn leven is daar op gericht. Ook staan hem hemelse krachten ter beschikking waardoor hij elke tegenslag en tegenstand overwint. Ook de tegenstand tegen Gods wil die voortkomt uit zijn eigen verdorven natuur.

God zelf leidt nauwkeurig zijn leven dat lang niet altijd over rozen gaat, maar hij is gelukkig want er is een groeiend hemels leven in zijn binnenste gekomen.


Lees ook:

Wederom geboren
Wederom geboren

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »