Zegen door de opstanding van Jezus

God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Handelingen 3:26

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.1 Joh.4:10

God haat alles wat slecht is, maar heeft ons mensen lief, wat er ook is mis gegaan in ons leven. Ons zondige leven heeft gemaakt dat er een grote afstand tussen ons en God is gekomen. Door offers te brengen konden de Israëlieten laten merken dat zij spijt hadden van hun zonden en werden ze telkens opnieuw verzoend met God. Maar die offers moesten telkens opnieuw gebracht worden omdat ze telkens weer zondigden.

Jezus Christus heeft zichzelf geofferd en door dit offer worden wij weer met God verzoend als we spijt hebben van onze zonden en ons ervan bekeren. Dan vergeeft God onze zonden.

Jezus is niet alleen aan het kruis gestorven om ons met God te verzoenen maar Hij is ook opgestaan en is daardoor tot een nog veel grotere zegen geworden. Dat verkondigde Petrus daar in Jeruzalem. Die zegen was dat Hij ons zou afbrengen van onze boosheden, zoals we lezen in Handelingen 3:26

Door zijn opstanding uit de doden kan en wil Jezus ons verlossen van het boze en slechte dat in ons woont zodat het geen macht meer over ons heeft.
Als Jezus Christus onze Heer en Verlosser is wil Hij ons Zijn opstandingskracht geven. Een kracht die sterker is dan alle boosheden.


Lees ook:

“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”
“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »