Zie, ik verkondig u grote blijdschap

En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Lucas 2:10-14

Bemoedigende bijbelteksten wenst u gezegende kerstdagen en heel veel hulp uit Gods Woord

 


Lees ook:

“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”
“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »